'பேட்ட' உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?


'பேட்ட' உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?

2
18 %
2.5
7 %
3
11 %
3.5
11 %
4
16 %
>4
36 %