’கூர்கா’ படத்தின் உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?


’கூர்கா’ படத்தின் உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?

2
23 %
2.5
3 %
3
28 %
3.5
17 %
4
8 %
> 4
21 %