'தும்பா' உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?


'தும்பா' உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?

2
25 %
2.5
8 %
3
22 %
3.5
10 %
4
14 %
>4
20 %