'கேம் ஓவர் ' உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?


'கேம் ஓவர் ' உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?

2
14 %
2.5
7 %
3
16 %
3.5
23 %
4
19 %
>4
21 %