'லிசா உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?


'லிசா உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?

2
41 %
2.5
6 %
3
16 %
3.5
9 %
4
6 %
> 4
22 %