’இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும்’ உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?


’இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும்’ உங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் என்ன?

2
40 %
2.5
12 %
3
14 %
3.5
7 %
4
10 %
>4
17 %