சுற்றுலா செல்கிறீர்களா?- அறிந்துகொள்ள ஆயிரம் இருக்கிறது!


family-tour-article

குழந்தைகளுக்குப் பள்ளி விடுமுறை முடிய இன்னும் 15 நாட்கள் இருக்கின்றன. பெரும்பாலும், நான்கு சுவர்களுக்குள்ளேயே அடைபட்டுக் கிடக்கும் நம் குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு சுற்றுலா செல்லலாமா என்று யோசித்ததுமே, எங்கு செல்வது என்பதில் தொடங்கி தங்குவது, உண்பது, சுற்றிப் பார்ப்பது வரை ஏகப்பட்ட கேள்விகள் முளைக்கும். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே பதில்... எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லுங்கள், ஆனால், அது மனதையும் சூழலையும் கெடுக்காத ஆக்கபூர்வமான சுற்றுலாவாக அமையட்டும்!

Please login and subscribe to read the full article