சுமை தாங்கிகளின் மறுபக்கம்


art-review

ஜெ.சரவணன்

உலகில் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு சுமையைச் சுமந்துகொண்டுதான் இருக்கிறோம். அது குடும்பமாக இருக்கலாம், சுய லட்சியமாக இருக்கலாம், குற்ற உணர்ச்சியாக இருக்கலாம். எவையெல்லாம் நம்மை துன்பத்துக்கு உள்ளாக்குகிறதோ அவையெல்லாமே சுமைகள்தான்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN