பாப்லோ தி பாஸ் 11: அமெரிக்காவின் இன்சல்ட்!


pablo-escobar

ந.வினோத் குமார்

பாப்லோ சொன்னதைக்கேட்டு கஸ்தாவோ அதிர்ச்சி அடைந்தான். பெரும்பாலும் பாப்லோ சொல்கிற, செய்கிற செயல்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு எளிதில் அதிர்ச்சி அடையக் கூடியவன் அல்ல கஸ்தாவோ. பாப்லோ ஒரு விஷயம் செய்தால், அதற்குப் பின் யாருக்கும் தெரியாத ஆனால் நியாயமான ஒரு காரணம் இருக்கும் என்பதை அறிந்தவன் கஸ்தாவோ. நியாயம்..? ஆம்... அவரவர் வாழ்க்கைக்கு ஏற்றபடி அவரவர் வகுத்துக்கொள்கிற நியாயங்கள்!

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN