மருத்துவக் காதலுக்கு மரியாதை..!


cine-bits

பேங்காக் கிளம்பி போயிருக்கிறார் சிம்பு. யெஸ்... ஒரு மாதம் அங்கு தங்கியிருந்து, உடல் எடையைக் குறைத்து பழைய ஸ்லிம் சிம்புவாகத் திரும்பும் திட்டமாம். அங்கிருந்தே ‘மாநாடு’ படத்துக்காக மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் கலையையும் கற்று வருகிறார்.

Already Registered User? Pls Login to read

Sign in with

OR

LOGIN